null

0

รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขาย


2019-08-15 14:04:44

        เป็นแบบรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็บันทึกในเดือนนั้น โดยดูจากสำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกให้ลูกค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าและจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จะต้องปรับปรุงรายการต่างๆ เป็นรายงานภาษีขายได้ โดยเพิ่มช่องรายการ “ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ” และ “จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” ลงในบัญชีนั้นก็ได้ ตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 104)

       รายการสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องนำไปลงจำนวนภาษีขายในรายงานภาษีขายทำให้ยอดภาษีขายในเดือนที่มีรายการเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ได้แก่ ภาษีขายอันเนื่องมาจาก

1. การขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศไทย (กรณีส่งออก ภาษีขาย = 0)

2. การให้เช่าซื้อ

3. การส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ ฝากขาย

4. การนำสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. หนี้สูญที่ได้รับกลับคืน

6. มีสินค้าขากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

7. มีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ณ วันที่เลิกกิจการแต่ไม่รวมถึงสินค้าคง เหลือ และทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รวมกิจการเข้าด้วยกันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้กัน

8.การรับคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามการเสนอขาย

9.การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการซึ่งผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

10.หนี้สูญ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
@welovebunchee

ติดตามความรู้ของ PEAK ที่

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark