null

0

ภาษีซื้อต้องห้าม

ภาษีซื้อต้องห้าม


2019-08-19 10:36:22

1. กรณีไม่มีใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการเสียภาษีซื้อ ยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ดังนี้

       1.1   ใบกำกับภาษีถูกทำลายด้วยเหตุสุตวิสัย เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แต่จะต้องมีหลักฐานทางราชการแสดงให้เห็นว่าเกินขึ้นจริงๆ

       1.2   ผู้ขายไม่สามารถขอใบแทนใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

   

2. กรณีที่ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องตามสาระสำคัญ ที่อธิบดีกำหนด


3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

     ยกตัวอย่างเช่น บริษัทซื้อของไปบริจาคแก่บ้านพักคนชรา ภาษีซื้อไม่สามารถนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีได้ เนื่องจากภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ


4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ดังนี้

   4.1    ค่ารับรอง หรือค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับรอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก และค่าอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


   4.2    สิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลที่ได้รับการรับรอง เช่น บริษัทได้ส่งบัตรอวยพรและกระเช้าของขวัญ หรือสิ่งของจับฉลากสำหรับลูกค้า โดยบริษัทได้คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเพิ่มยอดขาด ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้


5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกให้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี คือผู้ที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เรียกว่า ภพ. 20


6. ภาษีซื้อที่อธิบดีกำหนดไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขาย

       6.1      ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รวมทั้งภาษีซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว เช่นค่าซ่อม ค่าน้ำมัน เป็นต้น

       6.2        ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ

       6.3        ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้า หรือรายจ่าย เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี

       6.4   ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีและต่อมาได้ขายให้กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีภายใน 3 ปี นับจากเดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จ

       6.5   ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งไม่มีคำว่า “ใบกำกับภาษี”

       6.6   ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เช่น ไม่มี สาขาที่ออกใบกำกับภาษี หรือหากเป็นใบกำกับภาษีจากการเติมน้ำมัน ต้องมีทะเบียนรถไว้บนใบกำกับ

       6.7   ใบกำกับภาษีซื้อ ที่ไม่ใช่ “ต้นฉบับใบกำกับภาษี”

       6.8   ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

       6.9   ภาษีซื้อซึ่งรายการในใบกำกับภาษีถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกำหนด

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark