null

0

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน


2019-08-06 11:31:35

ใบสำคัญรับเงิน

ใช้ในกรณีบุคคลธรรมดารับเงิน แล้วไม่ออกบิลให้ เพราะออกไม่เป็น แต่ยินยอมเซ็นชื่อเป็นผู้รับเงิน
ให้บริษัทจัดทำเอกสาร “ใบสำคัญรับเงิน” + แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 


ใบสำคัญรับเงิน : ใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมจะลงรายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน”


ดูตัวอย่างใบสำคัญรับเงินดังในภาพ

ขอบคุณภาพจากกรมสรรพากร


ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เป็นเอกสารที่ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ด แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าวเอง โดยการใช้เอกสารนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้


1. กรณีบุคคลธรรมดารับเงิน แล้วไม่ออกบิลให้ เพราะเสียเวลาเนื่องจากจำนวนเงินไม่เยอะ เช่น ค่าวินมอร์เตอร์ไซค์
ให้บริษัทจัดทำเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน”

2. กรณีบุคคลธรรดารับเงิน แล้วไม่ออกบิลให้เพราะหนีภาษี
✔ จัดทำเอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” + หลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สลิปโอนเงิน, สำเนาเช็ค + หลักฐานการซื้อสินค้า เช่น รูปถ่ายสินค้า, หลักฐานการสั่งซื้อ


ปล. กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าบริการ อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายนะครับ


ขอบคุณภาพจากกรมสรรพากร


กล่าวโดยสรุป ทั้งใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่นิติบุคคลใช้ประกอบการซื้อสินค้า/บริการ แทนใบเสร็จรับเงินปกติ เพื่อใช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและใช้หักออกจากรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปีได้ 


โดยตัวใบสำคัญรับเงินจะใช้ในกรณีที่ผู้ขายสินค้า/บริการ เป็นบุคคลธรรมดาและไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ แต่ยินยอมลงนามเป็นผู้รับเงินในใบสำคัญรับเงิน และแนบสำเนาบัตรประชาชน 


ส่วนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน จะใช้ในกรณีที่ไม่ได้รับใบเสร็จ และผู้ขายสินค้า/บริการไม่ให้ความร่วมมือในการลงนามรับรองในใบสำคัญรับเงินของเรา โดยหากเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่มากที่จ่ายเป็นเงินสด ให้เราทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินและลงนามโดยพนักงานผู้จ่ายเงิน แต่หากเป็นรายจ่ายผ่านทางการโอนเงิน/เช็ค ที่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และแนบหลักฐานการจ่ายเงิน/หลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าว  


                                                                 

Peak Account เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับการออกแบบที่ยอดเยี่ยม PeakEngine ยังสวยงาม ใช้งานง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญคือ ปลอดภัย PeakEngine ได้รับรางวัลและการสนับสนุนมากมาย ทั้งจาก True Corporation, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ Microsoft BizSpark